Thống kê

Số người về tỉnh đến ngày: 21/01/2022

Người đến (riêng Khánh Hòa) trong 07 ngày qua

Số người đang còn cách ly tại nhà

;

Số người qua chốt (tính tất cả) đến ngày: 21/01/2022

Thống kê người đến: 21/01/2022

Số người còn cách ly tại nhà đến: 21/01/2022